FLIDAIS

NL
  
FR
U bent hier: passiefhuis > technieken

De techniek van een passiefhuis

Volgens de regels van de kunst, vooral wat betreft kou- debruggen en luchtdicht- heid

Aandrijving van het ventilatiesysteem door zeer efficiënte ventilatoren

Beperking van andere energiebronnen zoals elektriciteit voor huishoude- lijke toepassingen, door ge- bruik van allerlei efficiënte technologieën

Eenvoud siert: door optimalisa- tie van isolatie, superisole- rende ramen en mechani- sche ventilatie wordt een klassiek verwarmingssysteem overbodig

 

Optimale luchtdichtheid ter voorkoming van warmte- verlies: in praktijk veel effi- ciënter te zijn dan dure 'snuf- jes' zoals grond-water-warm- tepompen, domotica of ac- tieve zonne- ënergie

Gebruik van balansventilatie met warmteterugwinning voor minimalisering van de warmteverliezen. Deze zorgt voor de afvoer van vervuilde lucht en aanvoer van frisse, opgewarmde lucht.

Een deel van de elek- triciteitsbehoefte kan gedekt worden door gebruik van fotovol- taïsche zonnepane- len

Energie-efficiënte huis- houdapparaten zoals was- en afwasmachines met warm- wateraansluiting of verlichting met fluorescentie-, spaar-, of LED-lampen, kunnen zorgen voor een elektriciteitscon- sumptie die met 50% gere- duceerd wordt, zonder ver- lies aan comfort

Gebruik van zuinige huis- houdapparaten die over de totale levensduur goedkoper zijn dan conventionele toestel- len (betalen zichzelf terug door energiebesparing)

 

De overgebleven energiebe- hoefte van een passiefhuis is slechts 25 % van die van een conventionele woning waar- door de overgebleven ener- gievraag met relatief beperk- te middelen kan gedekt wor- den door gebruik van her- nieuwbare energiebron- nen, wat in een conventio- nele woning veel duurder zou zijn

Gebruik van thermische zon- necollectoren kan 40 tot 70 % dekken van de warmwater-behoefte van een passiefwo- ning

Eliminatie van alle koudebruggen en gebruik van ramen met drievoudig glas

In plaats van een klassiek klimatisatiesysteem om de woning te verwarmen of te koelen kan met minimale mid- delen de temperatuur zomer en winter constant gehou- den worden dankzij de efficiënte isolatie.

 

© Flidias bvba - Nijverheidsstraat 48 B-2570 duffel - tel. 03 490 00 00 - info@flidais.be